ပညာသင်ဆုများ

BUI Scholarships သတင်းများ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အသေးစိတ် သိရှိရန်

https://www.bu.ac.th/en/curriculum/bachelors-degree/scholarships