ဝန်ဆောင်မှုများ

Care Forever Services မှ

ကျောင်းသား/သူများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများ 

 

Rangsit University

တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် 

 

၁) ကျောင်းနှင့် ပတ်သက်သည်များ၊ ဘာသာရပ်များ အကြောင်း၊ သိရှိလိုသည်များ အခမဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင် အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း
၂) ကျောင်းလျှောက်ရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်မျှဝေပေးခြင်း
၃) ကျောင်းနှင့် ဆက်နွယ်သော၊လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၄) Visa လျှောက်ထားခြင်းနှင့် လိုအပ်သည်များကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးခြင်း

 

Care Forever Education Services ကို

ရွေးချယ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်   !