Facilities

BCA ACADEMY တြင္ စာသင္ႏွစ္ သံုးနွစ္အတြင္း သင္ေထာက္ကူ ပစၥၥည္း စံုလင္စြာျဖင္႔ ပညာေရး သာမက က်န္းမာေရးႏွင္႔ အားကစားမ်ား၊ ေက်ာင္းေပ်ာ္ပြဲရြင္ပြဲမ်ား ႏွင့္ ဆုေပးအခမ္းအနားမ်ား ကုိလည္း ေက်ာင္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က်င္းပ ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။