ဆောက်လုပ်ရေး အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာ သင်တန်း (DCE)

၎င်းဘာသာရပ် သည် တည်ဆောက်ခြင်း ဆိုင်ရာ ပညာရပ်များ သာမက ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာရပ်များ ကိုတက်မြောက်စေမည့် ဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။ အဆောက်အဦးကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှု့ ဥပဒေအရ၊ ဤဘွဲ့လက်မှတ်ဖြင့် RTO (Resident Techanical Officer) အဖြစ် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်အကိုင်များ

(၁) အဆောက်အဦးနှင့် ဆိုင်သာ နည်းပညာဆိုင်ရာ ရုံးဝန်ထမ်းများ
(၂) ထုတ်ကုန်လက်ထောက် အင်ဂျင်နီယာ
(၃) ဒီဇိုင်းလက်ထောက် အင်ဂျင်နီယာ
(၄) လုပ်ငန်းခွင် အင်ဂျင်နီယာ
(၅) အရောင်းပိုင်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲသူ

 

 

PROGRAMME OBJECTIVES

The Diploma in Construction Engineering programme aims to equip students with the skill and knowledge to:

Keep abreast of the current construction technologies in the industry;
Perform and supervise the construction works on site effectively;
Plan and schedule construction works effectively to achieve high Productivity and minimize delay;
Perform designs for steel, reinforced concrete, precast and prestressed concrete structures;
Manage the safety aspects of construction; and
Apply supervisory, managerial and financial know-how for business.

CAREER PROSPECTS

Graduates can look forwards to a fulfilling careers as knowledge-based Resident Technical Officers, specialist supervisors or sub-contractors who possess the appropriate practical skills and technical knowledge needed to supervise construction workers directly in the new economy. Graduates will be able to perform the following job roles:

Resident Technical Officer
Assistant Project Engineer
Assistant Design Engineer
Site Engineer
Sales Executive

Entry Requirement

3 GCE 'O' Levels

a. English Language (EL 1)- Grade 1 to 7;
b. Mathematics - Grade 1 to 6; and
c. Any relevant subject - Grade 1 to 6; or ITE Higher NITEC or GCE 'N' Levels and NITEC with a minimum GPA of 2.75 in a relevant discipline.

Students who have attempted GCE 'O' Levels but do not meet the specified grade in English or Mathematics may apply to BCA Academy to take an English or Mathematics test for the Academy to assess their eligibility for admission. Candidates with other academic qualifications and related experiences may be considered for admission on a case-by-case basis.

Additional Qualification Awarded

Upon successful completion of the programme, graduates will also be awarded the following additional qualification:
Certificate of Successful Completion in Internal Audit (QEHS) on Quality ISO9001, Environment 14001 & Health & Safety OHSAS 18001

PROGRAMME STRUCTURE

YEAR 1

DCS012 Construction Materials

DCS017 Reinforced Concrete Construction

DCS023 Structural Mechanics

DCS049 Building Technology

DPE244 Construction Equipments

DDG812 Technical Drawings

DMT904 Mathematics 1

DMT905 Mathematics 2

OBS205 Building Services

DPD877 Life Skills A

DPD878 Life Skills B

DLW917 Basic Business Law

YEAR 2

DLS015 Surveying

DCS018 Reinforced Concrete Design 1

DCS024 Structural Analysis

DPQ612 Management Systems for Construction

DPQ614 Building Construction Supervisors Safety Course

DPQ713 Formwork Safety Course for Supervisors

DDG813 Structural Detailing

DBE009 Building Measurement

DPC419 Procurement Management

DPR712 Project Management

DPD879 Management Skills A

DPD880 Management Skills B

DBI875 BIM for Structure

YEAR 3

DCS010 Advanced Concrete Technology

DCS011 Construction Technology

DCS019 Reinforced Concrete Design 2

DCS020 Geotechnical Engineering

DCS022 Steel Design and Construction

DCS041 Structural Appraisal and Repair

DPT251 Precast Design and Construction

DPT252 Prestressed Design and Construction

DCM862 Technical Communications

DFP911 Final Year Project

DFP912 Industrial Attachment

DIPLOMA PLUS

DMT906 Mathematics 3

DPH908 Physics