10တန္းေျဖဆိုေအာင္ျမင္ထားေသာေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ