10 တန္းေျဖဆိုေအာင္ျမင္ထားေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ

10 တန္းေျဖဆိုေအာင္ျမင္ထားေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ စကာၤပူႏုိင္ငံရွိ BCA Academy (စကၤာပူအစိုးရအင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္း) သို႔ တတ္ေရာက္ရန္ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ကိုယ္စားလွယ္ CareForever Services Co., Ltd ၏တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးမွေဆြးေႏြးေပးမည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေသးစိတ္မ်ားအေၾကာင္း ၊ ထူးခြ်န္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရး မ်ား ၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္းတို႔ကို အခမဲ႔တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။