၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ေနာက္ဆုံး ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ အတြက္ ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ ၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲ က်င္းပခဲ့

                စကၤာပူႏိုင္ငံ BCA ACADEMY (Building & Construction Authority) ၏ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အတြက္ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ အျဖစ္ က်င္းပသည့္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ ကို စက္တင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ေန႔လည္ (၁) နာရီ ခြဲ မွ ညေန (၃) နာရီ ခဲြဲ အထိ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ရွိ Silver Green Hotel ( Green Hill) တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္ ။ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံး တရား၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ သည့္ CARE FOREVER SERVICES CO.,LTD မွ ဦးစီး၍ က်င္းပခဲ့ၿပီး BCA ACADEMY မွ ဆရာ/ဆရာမ မ်ား လာေရာက္ ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္ ။

           ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အတြက္ BCA ACADEMY ၏ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ၀င္ခြင့္စာေမးပဲြကို စက္တင္ဘာလ (၂၅) ရက္ေန႔ တြင္ အဆိုပါ ခန္းမ၌ မနက္ (၈) နာရီမွ ေန႔လည္ (၁) နာရီ အထိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္ ။