ေအာက္တိုဘာ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိ္န္ ေနာက္ဆုံးေက်ာင္း၀င္ခြင့္ အတြက္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားလႊာ

        BCA ACADEMY ၏ ေအာက္တိုဘာ ေနာက္ဆုံးေက်ာင္း၀င္ခြင့္အတြက္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကို စိတ္၀င္စားေသာ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ ႏွင့္ မိဘမ်ား မည့္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမွမလိုဘဲ CARE FOREVER EDUCATION CENTER သို႔ ဆက္သြယ္၍ စာရင္းသြင္းၿပီး ေအာက္ပါ ဖိတ္စာအတိုင္း အခမဲ႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုိင္ရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္ ။