၁၀ တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ Singapore အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္း ၏ Scholarship ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကို Care Forever မွက်င္းပမည္

            ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္စာရင္း ထြက္ရွိၿပီးသည့္ ေနာက္ပုိင္း ၁၀ တန္းေအာင္ျမင္ထားေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိရရွိထားေသာ ဂုဏ္ထူးအနည္းအမ်ား ႏွင့္ အမွတ္စာရင္းအနည္းအမ်ားအေပၚ (လံုး၀) စိုးရိမ္စရာမရွိဘဲ Singapore ႏုိင္ငံ၏ Engineering ဘာသာရပ္မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ ႏုိင္မည့္အခြင့္အေရးမ်ား ကို Care Forever မွ ဇြန္လအတြင္း လာမည့္ ၁၄ ရက္ေန ့မွစတင္၍ (နံနက္ ၁၁ မွ ၁၂နာရီခြဲ အထိ) ရံုးတြင္း In-House Seminar မ်ားက်င္းပေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဦးခ်င္း အေသးစိတ္ေဆြးေႏြး ရွင္းျပေပးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လာေရာက္ေလ့လာ စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

          အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဘာသာရပ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ထူးခြ်န္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ Singapore ႏုိင္ငံ BCA Academy မွတဆင့္ Australia Newcastle ေက်ာင္းမွ ဘြဲ ့ဒီဂရီအလြယ္တကူ ခ်ိတ္ဆက္ ရယူႏုိင္မည့္ အျပင္ International တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္းတို႔ကို အခမဲ႔တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ HND Level ၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား၊ IGCSE ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား အတြက္ တိုက္ရိုက္တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အထူးအခြင့္အေရး အေနျဖင့္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန ့မွ ၂၂ ရက္ေန ့အတြင္း စာရင္းသြင္း အပ္ႏွံသည့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ မ်ားကို Registration Fee မ်ားအခမဲ ့လက္ခံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္စံုစမ္းေမးျမန္းလုိပါက ဖုန္း- ၀၉ ၄၅၁၃၈ ၃၈၀၁ ႏွင့္ ၀၉-၈၆၂၅၄၄၃  သို႔ဆက္သြယ ္စံုစမ္းစာရင္း ေပးသြင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။