စကၤာပူ BCA ACADEMY အင္ဂ်င္နီယာ ဒီပလိုမာ ေက်ာင္း၏ OCTOBER INTAKE ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ အတြက္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ ၀င္ခြင့္စာေမးပြဲ က်င္းပခဲ့

          အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည့္ စကၤာပူႏိုင္ငံ BCA ACADEMY (Building & Construction Authority) ၏ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အတြက္ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ ကို ေမလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ေန႔လည္ (၂) နာရီ မွ ညေန (၄) နာရီ အထိ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ရွိ Silver Green Hotel ( Green Hill) တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္ ။ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံး တရား၀င္ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္ CARE FOREVER SERVICES CO.,LTD မွ ဦးစီး၍ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။

          ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အတြက္ BCA ACADEMY ၏ ၀င္ခြင့္စာေမးပဲြကို မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔ တြင္ အဆိုပါ ခန္းမ၌ မနက္ (၈) နာရီမွ ေန႔လည္ (၁) နာရီ အထိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္ ။