ဗိသုကာ (နည္းပညာ) ဒီပလုိမာသင္တန္း

ယခုကာလသာမက၊ ေနာင္ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္လာမည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းပတ္၀န္းက်င္အတြက္ ဗိသုကာဆိုင္ရာ အေျခခံအသိပညာႏွင့္ အတက္ပညာဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို သင္ၾကားေပးမည့္ ဒီပလိုမာသင္တန္းျဖစ္သည္။

   


The Diploma in Architecture (Technology) is a 3-year full-time programme that aims to equip students in Core Architecture and BIM competency courses as well as Life Skills and Business & Management courses with the following capabilities and attributes:
• Relevant practical skillsets in Architectural Detailing and Building Information Modelling (BIM);
• Familiarize with building regulations, good practices and guidelines for project documentation and submission;
• Knowledge on Construction Productivity, Sustainable Design, and Universal Design
Students will undertake a Final Year Project or undergo Industrial Attachment in the third year of study to put their skills into practice and gain experiences before their graduation.

 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္အကိုင္မ်ား

-လက္ေထာက္ ဗိသုကာ ပညာရွင္

-ဗိသုကာဆုိင္ရာ BIM ကၽြမ္းက်င္သူ

-ဗိသုကာ အႏုပညာရွင္

LOCAL ENTRY REQUIREMENTS
3 GCE ‘O’ LEVELS
a) English Language (EL1) – Grades 1 to 7;
b) Art or Design & Technology – Grades 1 to 6; and
c) Any relevant subject – Grades 1 to 6; OR
ITE Higher NITEC or GCE ‘N’ levels and NITEC with a minimum GPA of 2.75 in a relevant discipline. Higher NITEC applicants with GPA of 3.0 or higher may be granted course exemptions for relevant courses on a case-to-case basis and may complete the diploma programme in less than 3 years.

Students who have attempted GCE ‘0’ levels but do not meet the specified grade in English and/or Art or Design & Technology may apply to BCA Academy to take an English and/or Design test for the Academy to assess their eligibility for admission.

Candidates with other academic qualifications and related experiences may be considered for admission on a case-by-case basis.

Graduates of this programme will be in a unique position to leverage on use of advance 3D technology to support the building industry.

Recommended Specifications for Computer

  • Intel Core i5-2300 quad core processor (2.8GHz, 6MB cache) or better, OR equivalent of AMD processor
  • 8 GB RAM or more
  • 5 GB free HDD space
  • DirectX® 11 capable graphics card with Shader Model 3
  • Windows 7 64-bit Home Premium edition or higher; Windows 8 or 8.1 64-bit or higher
  • Microsoft Office
  • Anti-virus software