26.10.2014 တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော Media များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ

26.10.2014 တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သောBCA Academy ၏  အားသာချက်များ နှင့် Care Forever Services Co.,Ltd.၏ ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်းကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားသော Media များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ မှ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များ……….