Care Forever Services Co.,Ltd. မွေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား BCA Academy ေက်ာင္းဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကို နံနက္ ၈နာရီ မွစ၍ ေျဖဆိုေနၾကသည့္ပံုရိပ္မ်ား