26.10.2014 တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ Media မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ

26.10.2014 တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာBCA Academy ၏  အားသာခ်က္မ်ား ႏွင့္ Care Forever Services Co.,Ltd.၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားေသာ Media မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ မွ လႈပ္ရွားမႈပံုရိပ္မ်ား……….