စကၤာပူ ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားလႊာ

October လအတြင္း စကၤာပူႏိုင္ငံရိွ BCA Academy Engineering School (Singapore Government School) ၏ ပညာသင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း၊ Subject တစ္ခုျခင္းစီအလိုက္ အေသးစိတ္ရွင္းျပျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္းအေသးစိတ္ကိုCare Forever Services Co.,Ltd. မွ ဦးစီးက်င္းပ၍ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား ၾကိဳတင္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္းျဖင့္ အခမဲ့ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ျဖစ္၍ အျမန္ဆံုးစာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါျပီ။

Exam Date

Seminar Date


Thursday 12
March 2020

Message us on Facebook

BCA Diploma