စကၤာပူ ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားလႊာ

October လအတြင္း စကၤာပူႏိုင္ငံရိွ BCA Academy Engineering School (Singapore Government School) ၏ ပညာသင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း၊ Subject တစ္ခုျခင္းစီအလိုက္ အေသးစိတ္ရွင္းျပျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္းအေသးစိတ္ကိုCare Forever Services Co.,Ltd. မွ ဦးစီးက်င္းပ၍ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား ၾကိဳတင္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္းျဖင့္ အခမဲ့ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ျဖစ္၍ အျမန္ဆံုးစာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါျပီ။