စကၤာပူႏိုင္ငံ တြင္ Engineering ဘာသာရပ္ကို စိတ္ပါ၀င္စား ၍ တက္ေရာက္လိုေသာ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ အထူးပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲ